Fem fa­vo­rit­skräd­de­ri­er

Plaza Uomo - - JOURNAL -

NH Sartoria, Mi­la­no ”Äga­ren Fe­de­ri­co Ce­schi a San­taCro­ce är en smak­full gent­le­man. Raf­fi­ne­rat sor­ti­ment av un­der­ba­ra ma­te­ri­al. De gjor­de en per­fekt tweed­ka­vaj åt mig som jag bar på se­nas­te Pit­ti Uo­mo.”

www.nhsar­to­ria.it

Edes im Sartoria Na­po­li, Ne­a­pel ”Äga­ren Edu­ar­do De Si­mo­ne är en kon­näs­sör och entusiast. Han är in­te själv skräd­da­re men hyr in skick­li­ga yr­kes­män. Sti­len på hans ka­va­jer är ty­piskt na­po­li­tansk men rik­tigt pro­per, ald­rig över­dri­ven.” Följ Edesim Sartoria Na­po­li

på www. fa­ce­book.com.

Sci­amát, Bi­ton­to och Mi­la­no ”Brö­der­na Ric­ci är bå­da rik­ti­ga män av smak, men ock­så gent­le­men. Jag skul­le de­fi­ni­e­ra de­ras ka­va­jer som ’sexy’, ut­an fo­der men med mi­nu­ti­ös skär­ning som ger bä­ra­ren pon­dus.”

www.sci­a­mat.com

Ch iaia Na­po­li, Ne­a­pel ”Gen­na­ro An­nun­zi­a­ta är en ung skräd­da­re som jag upp­skat­tar för hans för­må­ga att för­nya den klas­sis­ka na­po­li­tans­ka ka­va­jen så att den får be­ty­del­se även för unga.”

www.chi­ai­a­na­po­li.it

Fa­bio So­da­no, Ne­a­pel ”En ung skräd­da­re som star­ta­de eget för ett par år se­dan. Han ­re­ser myc­ket för att träf­fa nya kun­der vars önsk­ning­ar och krav han är myc­ket bra på att upp­fyl­la.”

www. fa­bi­oso­da­no.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.