­Ag nel­lis höjd­punk­ter

Plaza Uomo - - STILIKON - War­hol prin­sess an ­Ma­rel­la Ca­racc io­lo di Cas­tag­ne­to en­skilt vik­ti­gas­te ­in­du­stri­kon­cer­nen i Ita­li­en. på livs­tid i ­ita­li­ens­ka par­la­men­tet. Hans fram­trä­dan­de i An­dy

• När han blir fo­to­gra­fe­rad av

i New York, 1972.

1953 och där­med får stör­re plån­bok och mer makt.

• När han be­stäm­mer sig för att ­till­ver­ka som un­der 1960-ta­let syns i varen­da film värd nam­net (men även se­na­re i stor­fil­mer som Ro­nin och

The ninth ga­te).

• Att han un­der si­na dry­ga tre ­de­cen­ni­er som sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Fi­at lyc­kas lyf­ta ­fa­mil­je­fö­re­ta­get

till den

• När han äk­tar

• När han 1991 ut­nämns till

­se­na­tor

då han bär sin slips på ett spe­ci­ellt sätt: den ­tun­na­re än­den, som man van­li­gen ­göm­mer undan, är läng­re än den bre­da­re och syns tyd­ligt. Dra­get blir

snabbt stil­bildan­de.

Hen­ry Kis­sing­er och Agnelli

un­der fot­bolls-VM 1998.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.