Fem sig­num för ag­nel­lis stil

Plaza Uomo - - STILIKON -

Väl­sit­tand e ko­sty­mer Ag­nel­lis klas­siskt skräd­dar­syd­da ­ko­sty­mer i sä­song­ens bäs­ta ty­ger – ­fla­nell­tyg på vintern och lin­ne­tyg ­un­der som­mar­må­na­der­na – blev ett av hans främs­ta sig­num. Tan­kar­na går osökt till Fran­cis Ford ­Cop­po­las ­Gud­fa­dern­fil­mer när man ser ­fo­to­gra­fi­er på Gi­an­ni och hans

vack­ra ko­stym­gar­de­rob.

Sprezzatura Om sprezzatura – ut­tryc­ket som ­kän­ne­teck­nar en väl­klädd men med­ve­ten non­cha­lans – ha­de va­rit en sport så ha­de Agnelli hop­pat 2,45 sju ­da­gar i vec­kan. För­u­tom att bä­ra kloc­kan ut­an­på skjort­man­schet­ten – hörn­ste­nen i Ag­nel­lis stil – så bru­ka­de han även kny­ta slip­sen av­sikt­ligt slar­vigt

för att ge ett av­spänt in­tryck.

Skjor­tan Agnelli höll sig till en­fär­ga­de ­skjor­tor,

gär­na från Bat­tisto­ni el­ler Brooks Brot­hers och an­vän­de of­ta sam­ma typ

av kra­ge. Det gjor­de att han kun­de ­ex­pe­ri­men­te­ra med slip­sen och ­and­ra accessoarer ut­an att kläd­seln ris­ke­ra­de att fram­stå som haf­sig. Gi­an­ni knäpp­te hel­ler ald­rig knap­par­na

i si­na but­ton down-skjor­tor.

Käng­or­na En av Ag­nel­lis mest väl­kän­da stil­drag är att han an­vän­de vand­rings­käng­or, gär­na från det ita­li­ens­ka sko­mär­ket Tod’s, bå­de på fri­ti­den och i sty­rel­se­rum­men. Den slit­na käng­an har se­dan Ag­nel­lis glans­da­gar be­hål­lit sin

sta­tus (tänk Jay-Z).

Kn app­väg­ran På sam­ma sätt som Agnelli väg­ra­de knäp­pa si­na but­ton down-skjor­tor så knapp­väg­ra­de han även när det kom till ka­va­jär­men (minst två skul­le

va­ra ok­näpp­ta).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.