Christop­her Gump

EX­PeR­ten

Plaza Uomo - - MANUAL -

FÖR­sÄlJ­nings­CHEF HOs sKO­till­VER­KA­REn ED­WARD gREEn i nORt­HAMP­tOn, lOn­DOn.

Hur mat­char du helst en tas­sel­loa­fer?

– Jag mat­char den helst på ett smart ca­su­al- sätt. Jag bär den in­te ihop med slips och ka­vaj. i stäl­let fö­re­drar jag att bä­ra den med ett par väl­sit­tan­de jeans el­ler bo­mulls­byx­or och en snygg t-shirt på som­ma­ren el­ler med en skjor­ta och car­di­gan på vintern. Jag bär dock säl­lan en tas­sel­loa­fer på vintern, ut­an ser den mer som en som­mar­sko. Där­för blir det en le­di­ga­re

färg, som ex­em­pel­vis grönt lä­der.

vad de­fi­ni­e­rar en tas­sel­loa­fer

av bätt­re kva­li­tet?

– sam­ma sak som gäl­ler al­la skor av bra kva­li­tet. Det vill sä­ga läd­rets kva­li­tet, pass­for­men, den finish som skon har fått i fa­bri­ken, kva­li­te­ten på rand­söm­na­den, käns­lan av hur den bärs på på fo­ten samt hur den åld­ras över tid.

Hur ska man vår­da si­na kva­li­tets­skor?

– skoblock av trä är ett mås­te. Des­sa ska man sät­ta i skon cir­ka en halv­tim­ma ef­ter att de har ta­gits av så att skor­na hin­ner ”sval­na” li­te. skor­na ska in­te hel­ler an­vän­das för of­ta, ut­an låt dem vi­la minst en till två da­gar ef­ter var­je an­vänd­ning. Put­sa dem väl och an­vänd gär­na en tra­sa då det ar­be­tar in po­lishen bätt­re i läd­ret än bors­te.

Hur fö­re­drar du att tas­sel­loa­fern ser ut?

Lown­des,

an­ti­que

bur­gun­dy

– Min fa­vo­rit är vår nya mo­dell helst då i fär­gen som har en fin djup färg och vac­ker finish.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.