An­dy War­hol

Sti­li­kO­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

an­dy War­hol, född 1928 i Pitts­burgh,

usa av slo­va­kis­ka för­äld­rar, var en konst­när och kre­a­tör som un­der 1960-ta­let var ton­gi­van­de för pop­kons­ten och dess ut­veck­ling. War­hol, el­ler andrew War­ho­la som han egent­li­gen het­te, bör­ja­de sin kar­riär som re­klamil­lust­ra­tör men gjor­de sig ett namn in­om kons­ten ge­nom den eg­na kre­a­ti­va stu­di­on the Facto­ry i new York. Plat­sen blev un­der 1960- och 70-ta­let en smält­de­gel för in­tel­lek­tu­el­la, konst­nä­rer, ar­tis­ter, ho­mo­sex­u­el­la, bo­he­mer och kän­di­sar. Här­i­från pro­du­ce­ra­de War­hol även mu­sik åt vel­vet un­der­ground. stil­mäs­sigt var han känd för ”the War­hol look”, som in­ne­bar ett par le­vi's 501-jeans

till en ka­vaj, skjor­ta från Brooks Brot­hers och ran­dig slips. Och än i dag är loo­ken en väl­digt gång­bar och

klas­sisk stil för många män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.