ORI­GI­NA­LET — LE­VI'S

Ame­ri­kans­ka Le­vi Strauss upp­fann jean­sen i San Fran­sisco 1873, men dess röt­ter går att hit­ta än­nu ti­di­ga­re i frans­ka Ge­nes.

Plaza Uomo - - MANUAL -

Le­vi's 501

Gê­nes

Den klas­sis­ka ba­twing­fi ckan är ett kän­ne­mär­ke för le­vi's. Klas­sis­ka 501: or har all­tid knapp­gylf. Le­vi's 501 är fö­re­bil­den för al­la jeans av smal, rak mo­dell. Jean­sen så som vi de­fi­ni­e­rar dem i dag sägs ha upp­fun­nits 1873 i UsA av Jacob Da­vis och le­vi strauss i san Fran­ci­sco. Ur­sprung­li­gen var jean­sen ut­veck­la­de som ro­bus­ta ar­bets­byx­or för cow­boys och gruv­ar­be­ta­re. Men un­der 1950-ta­let blev de omått­ligt po­pu­lä­ra bland ung­do­mar och de sub­kul­tu­rer som väx­te fram i UsA un­der pe­ri­o­den – rock'n'roll-rö­rel­sen ut­gjor­de en vik­tig del. Mo­del­len har kom­mit att bli en odöd­lig ikon som än i dag fun­ge­rar li­ka bra som när den kom. Det tyg som le­vis an­vän­de ska ha kom­mit från le­ve­ran­tö­rer i UsA. Vis­sa me­nar dock att tyg även im­por­te­ra­des från den frans­ka sta­den ni­mes, varav nam­net de­nim skul­le kun­na här­le­das från och där man ti­digt bör­ja­de ut­veck­la ty­get. Det fö­re­kom re­dan ti­di­ga­re i Eu­ro­pa även and­ra for­mer av det­ta tyg. nam­net jeans kom­mer bland an­nat från frans­kans vil­ket var nam­net på den ita­li­ens­ka sta­den ge­noa där man ti­digt an­vän­de ty­get till de blåa in­di­go­byx­or som främst bars av lo­ka­la sjö­män. Mo­de­histo­ri­ker och fors­ka­re me­nar där­e­mot att jean­sen vi bär i dag som är gjor­da av bo­mull in­te ska för­väx­las med ti­di­ga­re ty­ger från Frank­ri­ke och ita­li­en vil­ka of­ta be­stod av ex­em­pel­vis ull, si­den, lin­ne och bo­mull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.