Si­mon Cromp­ton

EX­PeR­ten

Plaza Uomo - - MANUAL -

si­MOn CROMP­tOn ÄR MAn­nEn BAKOM A En AV VÄRl­DEns stÖRs­tA BlOg­gAR in­OM KlAs­sisKt MODE.

Hur ser du på jeans som en del av en klas­sisk, mo­dern out­fit?

– De pas­sar bra, spe­ci­ellt i mör­ka­re rå­de­nim. Jeans som är li­te snä­va­re fun­ge­rar bra till­sam­mans med en sma­la­re ka­vaj med li­te tex­tur i ty­get, som ex­em­pel­vis kash­mir el­ler tweed. Jeans kan bä­ras li­te hursom­helst när man är yng­re. när man blir äld­re, om­kring 30- till 40 år, och får fler för­plik­tel­ser och an­svar och vill klä sig mog­na­re så pas­sar mör­ka jeans väl­digt bra ihop med skjor­ta och

ka­vaj ut­an att det blir för upp­klätt.

Hur fö­re­drar du själv att bä­ra jeans?

– Of­tast, när det in­te är för for­mellt, så bär jag gär­na jeans i mörk rå­de­nim till­sam­mans med en skräd­dar­sydd ka­vaj

i en mjuk kon­struk­tion och med nät­ta ax­lar. Helst kom­mer ka­va­jen från nå­gon av mi­na skräd­da­re i ne­a­pel som be­härs­kar den sti­len väl­digt bra. På hel­gen bär jag gär­na jeans ihop med en stic­kad car­di­gan och but­ton down-skjor­ta.

slips ihop med jeans?

– Kan fun­ge­ra, men då är det vik­tigt att ma­te­ri­a­let och sti­len på slip­sen är rätt. Om det är en sma­la­re slips med rakt av­slut, el­ler en slips i nå­gon form av yl­le med en matt yta, så kan det pas­sa rik­tigt bra ihop. En ma­rin­blå si­den­slips

i klas­sisk bredd fun­ge­rar in­te.

Hur ska man ta hand som si­na jeans?

– Jag bär mi­na i fle­ra må­na­der ut­an att tvät­ta dem så att de for­mar sig ef­ter mig. när de ska tvät­tas så vän­der jag dem ut och in och tvät­tar i kallt vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.