Lal­le John­son

EX­PeR­ten

Plaza Uomo - - MANUAL -

lAl­lE JOHn­sOn ÄR sty­list OCH KOn­sUlt in­OM MODE. HAn ÄR MED stOR sAn­nO­liK­HEt OR­sA­KEn till Att sVEns­KA MÄn BE­KAn­tA­DE sig MED sti­lEn OCH in­tE Minst DEn lE­Di­gA Fi­El­D­JAC­KAn ÖVER En VÄl­sKRÄD­DAD KO­styM.

Hur bär du helst en fi­el­d­jac­ka?

– till ko­stym el­ler bla­zer. Jag an­vän­der den till att bry­ta av den klas­sis­ka

com­bon med rock.

vad ska man tän­ka på om man

bär den över en ko­stym?

– Att man väl­jer rätt stor­lek som van­ligt. Allt­så in­te för stort i bå­de

ko­stym och jac­ka.

Hur vik­tig är av­väg­ning­en mel­lan

ut­se­en­de och funk­tion?

– Det häng­er på väd­ret. Blött och äck­ligt, fö­re­drar jag ny­lon, an­nars the re­al de­al! [ull i nå­gon form, red. anm.]

Har du nå­gon per­son­lig fa­vo­rit när

det kom­mer till fi­el­d­jac­kan?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.