Kom­po­si­tion

Plaza Uomo - - MANUAL -

En par­fymör, ock­så kal­lad en ”nä­sa”, kom­po­ne­rar dof­ten som ­be­står av tre la­ger el­ler doft­no­ter: topp­no­ter­na (de ­förs­ta man kän­ner), hjärt­no­ter­na som är hu­vud­de­len av dof­ten, och se­dan basno­ter­na som är de som stan­nar kvar på ­hu­den längst.

in­sam­ling av rå­va­ror

In­nan par­fy­men ens kan till­ver­kas mås­te rå­va­ror­na fin­nas. Plan­tor mås­te skör­das, of­tast häm­tas de från jor­dens al­la hörn, in­te säl­lan för hand, och syn­te­tis­ka dof­ter ska­pas i la­bo­ra­to­ri­er. Be­ro­en­de på plan­ta så kan det gå åt fle­ra ton väx­ter för att få fram någ­ra drop­par es­sen­ti­ell doft­ol­ja, så rå­va­ru­pro­ces­sen är yt­terst vik­tig.

ex­trak­tion

Doftol­jor­na som ­an­vänds i ­par­fym kan tas fram på fle­ra oli­ka sätt. Vis­sa ­väx­ter och blom­mor går att ­des­til­le­ra me­dan and­ra mås­te ­pressas, det är de två van­li­gas­te ­me­to­der­na. Vil­ken som ­an­vänds be­ror helt på väx­ten.

bland­ning

När man fått fram par­fy­m­ol­jor­na är det dags att blan­da till par­fy­men en­ligt par­fymö­rens for­mu­la. Of­tast ­be­står en ­par­fym av många oli­ka doftingre­di­en­ser, ibland upp till 800 styc­ken. Ef­ter att ­ol­jor­na blan­dats för­tun­nar man ­dof­ten med al­ko­hol. De fles­ta ­par­fy­mer be­står av 10–20 ­procent par­fy­m­ol­ja, res­ten är ­al­ko­hol och vat­ten. Co­log­ner har 3–5 procent doft­ol­ja i sig.

åld­ran­de och tes­tan­de

En fin par­fym mås­te få lig­ga till sig en stund. Par­fymö­ren kom­mer in igen i ett slut­ske­de och ­tes­tar ­par­fy­men och ser till att allt dof­tar som det ska. När man an­vän­der rå­ma­te­ri­al från na­tu­ren finns all­tid en risk att dof­ten är aning­en oför­ut­säg­bar, då in­te al­la väx­ter av sam­ma sort dof­tar ex­akt li­ka­dant.

bu­tel­je­ran­de

Dof­ten ham­nar i en flas­ka. För att den ska hål­la så länge som möj­ligt (dof­ter är käns­li­ga för ljus och vär­me) väljs ­of­tast en spray­flas­ka som gär­na får va­ra fär­gad. En pap­pers­för­pack­ning skyd­dar den ­se­dan ­yt­ter­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.