BÄST BADBYXA

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Less is mo­re

www.or­le­bar­brown.co.uk

si­de ad­jus­ters,

är ett sli­tet ut­tryck i mo­debran­schen. När det kom­mer till som­ma­rens snyg­gas­te bad­byx­or är det dock sant. Håll det en­kelt och välj ett par en­fär­ga­de från brit­tis­ka Or­le­bar Brown. Vi fö­re­slår mo­del­len som är fö­re­ta­gets mel­lan­längd och i ne­u­tral färg. De är sma­la och dis­kre­ta samt har häm­tat sin in­spi­ra­tion från en klas­sisk ko­stym­byxa vil­ket bland an­nat syns på fic­kor­na samt de små spän­ne­na, så kal­la­de som sit­ter på si­dor­na. Säljs on­li­ne samt i Sve­ri­ge hos Nit­ty Grit­ty och Paul & Fri­ends.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.