Bog­li­o­lis grun­da­re lan­se­rar nytt

Plaza Uomo - - JOURNAL - ON

Ef­ter att väl­digt fram­gångs­rikt ha dri­vit mär­ket Bog­li­o­li, och bi­dra­git till in­tres­set för den okon­stru­e­ra­de och le­di­ga ka­vaj­loo­ken, star­tar brö­der­na Ma­rio och Pi­er­lu­i­gi Bog­li­o­li nu ett nytt mär­ke. Det he­ter The Gi­gi och på­min­ner till viss del om de­ras ti­di­ga­re ar­be­te. Det är ett le­digt mo­de ba­se­rat på hant­verks­mäs­sig tra­di­tion. De me­nar själ­va att de är stolta över histo­ri­en men att de vill va­ra en aktiv del av fram­ti­den. Vi gil­lar sär­skilt de stic­ka­de plagg som är en hy­brid mel­lan kof­ta och ka­vaj samt de många le­di­ga­re yt­ter­roc­kar­na som pas­sar ut­märkt för den man som vill klä sig mo­dernt och ele­gant ut­an att det blir för stelt. Plag­gen säljs bland an­nat hos Ga­buc­ci i Stock­holm. www.the­gi­gi.it

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.