Woos­ters sam­ar­be­ten

Plaza Uomo - - JOURNAL -

La rdi­ni ” Woos­ter & Lar­di­ni är en så kal­lad capsu­le col­lec­tion som be­står av tre ka­va­jer, fem par byx­or, skjor­tor och väs­tar. Lar­di­ni har gjort ko­sty­mer åt Raf Si­mons, Mar­ga­ret Ho­well, ­Bur­ber­ry, Fer­ra­ga­mo och fle­ra and­ra mär­ken i många år, men de ha­de in­te rik­tigt nå­gon när­va­ro i USA, så de vil­le att jag skul­le hjäl­pa dem med det. Jag har ald­rig va­rit sär­skilt in­tres­se­rad av att ha en kol­lek­tion i mitt eget namn, men Lar­di­ni har en an­rik histo­ria och de vet verk­li­gen hur man gör

vack­ra klä­der.”

White Bri­efs ”Pe­ter Si­mons­son har ska­pat ett fan­tas­tiskt va­ru­mär­ke i White Bri­efs och det var na­tur­ligt att gå sam­man med ho­nom och Wool­mark Com­pa­ny för att ska­pa 100 pro­cents me­ri­noulls­un­der­klä­der. Det är in­te det förs­ta ma­te­ri­a­let man tän­ker på när det gäl­ler klä­der som man har när­mas­te hu­den, men i Pe­ters kom­pe­ten­ta hän­der så tror jag att vi har ska­pat nå­got spe­ci­ellt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.