The ar­mou­ry

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

Det bäs­ta från Italien och Ja­pan un­der ett tak – ­bu­ti­ker­na i Hong Kong och New York är kän­da för att er­bju­da värl­dens mest ef­ter­trak­ta­de mär­ken, som ­Sal­va­to­re Am­bro­si, Ora­zio Lu­ci­a­no, Dra­ke’s och Nacky.

Vil­ket är ert sig­na­tur­plagg?

– Ett av dem är Ring jac­ket AMJ-03 som vi har ta­git fram till­sam­mans med Ring Jac­ket. Vi gjor­de den med ut­vid­ga­de ax­lar, låg kra­ge och vi­da slag. Den har en klas­sisk, mjuk stil och är väl­digt pris­värd.

Vad ser du för tren­der just nu?

– Vi bör­jar lång­samt åter­vän­da mot mer ­klas­sis­ka pass­for­mer och sti­lar. Den slim­ma­de sti­len är fin, men gans­ka oför­lå­tan­de mot al­la som in­te har en per­fekt kropp.

Vil­ka ma­te­ri­al tror du på framö­ver?

– Det finns ett stort in­tres­se bland in­sat­ta kun­der för ko­sty­mer i so­la­ro-tyg. Och allt fler är in­tres­se­ra­de av mo­hair för som­mar­sä­song­en. Duane Stre­et 168 www.the­ar­mou­ry.com

Mark Cho är en av The ­A rmou­rys de­lä­ga­re och ­ de­lar sin tid mel­lan New York, Hong Kong och London.

mark cho

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.