Bec­kenste­in Be­spo­ke

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

Bec­kenste­in Fab­rics, grun­dat 1919, har le­ve­re­rat ­ty­ger till klä­der i fil­mer som A Bronx ta­le, Good­fel­las, ­Mis­sion im­possib­le och Board­walk em­pi­re. 2010 star­ta­des Bec­kenste­in Be­spo­ke där Ste­ven Ta­bak är konst­när­lig le­da­re. Ste­vens räk­nas som en av New Yorks all­ra främs­ta skräd­da­re; hans öga för pre­ci­sion pas­sar den med högs­ta krav på per­fek­tion. Men så har han även fy­ra år­tion­dens er­fa­ren­het.

Vil­ken är ert sig­na­tur­plagg?

– Den per­fekt skur­na ko­sty­men. Vårt mål är att ska­pa nå­got som kom­pli­men­te­rar per­so­nen som bär det. Vi vill va­ra san­na mot det kun­den vill ha, men sam­ti­digt va­ra san­na det klas­sis­ka herr­mo­det. Vi vill in­te ska­pa tren­di­ga plagg, ut­an nå­got som är tid­löst.

Vad är in­tres­sant i den skräd­da­de världen just nu?

– Se­dan en tid till­ba­ka har för­änd­ring­ar­na på ­om­rå­det ro­te­rat kring ty­ger och fär­ger. Vi tyc­ker om möj­lig­he­ten att pro­va nya sa­ker, att gö­ra dem på ett klas­siskt sätt och med en mo­dern vi­sion. West 39th Stre­et 257 www. fab­ric­czar.com

Ste­ven Ta­bak Ste­ven Ta­bak är sä­ker på han­den ef­ter fyr­tio år som skräd­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.