Ma­no­lo cos­ta

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

c os

Ef­ter att ha ar­be­tat på bå­de Paul Stu­art och Ralph Lau­ren star­ta­de Ma­no­lo Cos­ta eget skräd­de­ri ­hös­ten 2011. Hans käns­la för ”den gam­la världen” gör att han i si­na klä­der kan be­sö­ka ele­gan­ta tids­pe­ri­o­der och tol­ka dem i mo­der­na ver­sio­ner.

Vil­ka ty­per av klä­der går bra just nu?

– Vå­ra byx­or och över­roc­kar har fått fin upp­märk­sam­het på sisto­ne. Allt hand­lar om den per­fek­ta ­dra­pe­ring­en på byx­or­na och den na­tur­li­ga mju­ka rull­ning­en av sla­gen på roc­kar­na.

Vad kan vi för­vän­ta oss från er framö­ver?

– Näs­ta höst släp­per vi en sko­kol­lek­tion och sportswear-pro­duk­ter. Nämn en trend som du ser just nu.

– Att be­stäl­la nå­got som är helt unikt och spe­ci­ellt för dig, det är en trend som al­la vill va­ra en del av. East 44th Stre­et 307, Sui­te 1604 www.ma­no­locos­ta.com

m a n olo Ma­no­lo Cos­ta in­spek­te­rar sin se­nas­te kol­lek­tion.

ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.