Mats Kling­berg

Sti­li­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Svens­ken Mats Kling­berg är den fö­re det­ta fi­nan­skil­len i London som byt­te ba­na och för snart fem år se­dan star

ta­de bu­ti­ken Trunk Clot­hi­ers. In­te långt se­na­re öpp­na­de han även Trunk Labs. Bå­da des­sa bu­ti­ker lig­ger på den rik­tigt hy­pa­de Chil­tern Stre­et i my­si­ga Ma­ry­le­bo­ne. Ut­bu­det i Mats två bu­ti­ker speg­lar hans egen stil. Den är dis­kret, mo­dern, klas­sisk och tid­lös på sam­ma gång, nå­got som gör ho­nom till en mo­dern sti­li­kon. Ty­ler Brû­lé, tid­ning­en Mo­nocles grun­da­re och Mats part­ner, har tid­ning­ens kafé och shop runt hör­net. Tack va­re dem bå­da har om­rå­det fått en in­tel­lek­tu­ell

air och mo­dern och nu­ti­da käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.