Paul New­man

Sti­li­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Den ame­ri­kans­ka skå­de­pe­la­ren Paul New­man för­tjä­nar ett ­om­näm­nan­de

av många an­led­ning­ar. För­u­tom skå­de­spe­let var han en pro­fes­sio­nell ra­cing­fö­ra­re och ent­re­pre­nör. Han var även so­ci­alt en­ga­ge­rad, aktiv i mil­jöfrå­gor samt väl­gö­ren­het. Han ha­de en na­tur­lig ut­strål­ning och stil som ­kän­des äk­ta och per­son­lig. Han kläd­de sig li­ka bra i sport­klä­der på fri­ti­den som i en smo­king på rö­da mat­tan. In­te säl­lan såg man ho­nom i en klas­sisk ame­ri­kansk out­fit med chi­nos, piké­trö­ja el­ler ox­ford­skjor­ta och ett par vi­ta el­ler ma­rin­blå ten­nisskor i kan­vas el­ler lä­der. En look som fun­ge­rar li­ka

bra i dag som den gjor­de 1968.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.