Christi­an kim­ber

EX­Per­ten

Plaza Uomo - - MANUAL -

DRI­VER DEt EG­NA SKO­MÄR­KEt MED SAM­MA NAMN OCH HAR PRE­CIS LAN­SE­RAt EN KOL­LEK­tION tRAI­NERS OCH SNEA­KERS tILL­SAM­MANS MED EI­DOS NA­PO­LI.

vad ut­mär­ker en trai­ner el­ler snea­ker av bätt­re kva­li­tet?

– För mig är det en kom­bi­na­tion av fle­ra sa­ker så som ma­te­ri­al, hur den struk­tu­rellt sett är upp­byggd, hur myc­ket som skett för hand samt en ge­nom­tänkt design och god håll­bar­het. Per­son­li­gen så klär jag mig i ne­utra­la fär­ger och in­te så myc­ket möns­ter; snea­kers för mig blir ett sätt att kun­na ut­tryc­ka mig själv. Jag fö­re­drar där­för skor av bätt­re kva­li­tet och en ge­nom­tänkt design. Min egen kom­man­de kol­lek­tion till­ver­kas till stor del för hand ut­an­för Flo­rens och ge­nom en design ba­se­rad på den in­spi­ra­tion jag fått ge­nom mi­na re­sor.

Hur fö­re­drar du att mat­cha

och bä­ra dem?

– Jag bär dem till gans­ka myc­ket och of­ta, så det be­ror på. Nor­malt sett ihop

med chi­nos som har hög mid­ja el­ler med jeans och en ud­da ka­vaj till det­ta. Men jag bär dem ock­så gär­na till en ko­stym i le­di­ga­re ma­te­ri­al som lin­ne

el­ler So­la­ro­väv.

Hur ser du på soc­kar el­ler in­te?

– Per­son­li­gen bär jag säl­lan soc­kar. I så fall blir det så­da­na som slu­tar un­der ank­lar­na och när jag har rand­syd­da skor. Rätt of­ta så glöm­mer jag helt en­kelt strum­por, men så bor jag i ett varmt Mel­bour­ne ock­så. I ett kallt kli­mat som min hemstad London så blir det dock strum­por, då gär­na en­fär­ga­de bru­na. Jag und­vi­ker möns­ter här, mi­na

skor är ut­trycks­ful­la som de är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.