Dex­ter och By­ron Pe­art

Sti­li­ko­ner­na

Plaza Uomo - - MANUAL -

De ka­na­den­sis­ka tvil­ling­ar­na By­ron och Dex­ter Pe­art har trots sin unga

ål­der job­bat he­la li­vet i mo­debran­schen. De ha­de bå­da två ­le­dan­de

rol­ler hos and­ra fö­re­tag i de­nimb­ran­schen när de 2006 ska­pa­de sin egen agen­tur WANT agen­cy som bland an­nat sål­de Ac­ne, Nu­die och Filip­pa K i Ka­na­da. Den­na agen­tur fö­re­trä­der i dag en rad sto­ra mär­ken.

Det är dock för tvil­ling­ar­nas eget ac­ces­so­ar­fö­re­tag WANT Les Es­sen­ti­els de la Vie som de har bli­vit glo­balt kän­da. Ef­ter att häm­tat in­spi­ra­tion från hur den mo­der­na man­nen re­ser i dag samt klas­sisk mö­bel- och mo­de­de­sign väx­te mär­ket fram. Det är i förs­ta hand väs­kor i all­män­het och to­te­bags i syn­ner­het som bli­vit de­ras sig­num. De­ras egen stil är av­ska­lad och mo­dern, pre­cis som de­ras ­väs­kor, nå­got som gör dem till mo­der­na

­stil­iko­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.