Dex­ter och By­ron Pe­art

EX­Per­ter­na

Plaza Uomo - - MANUAL -

ÄGA­RE OCH GRUN­DA­RE AV KA­NA­DEN­SIS­KA MÄR­KEt WANt

LES ES­SEN­tI­ELS DE LA VIE

Hur ska en to­te­bag se ut?

– En klas­sisk och ren sil­hu­ett och en stor funk­tio­na­li­tet tän­ker vi oss så att de blir ett ”mås­te-ha” när man gli­der runt i stan el­ler upp­täc­ker nya plat­ser.

Funk­tion vs stil?

– Bå­de och, vi tror näm­li­gen in­te att man ska be­hö­va väl­ja mel­lan des­sa två. Vack­ra klä­der och ac­ces­so­a­rer ska in­te ba­ra va­ra este­tiskt till­ta­lan­de ut­an och kla­ra de prak­tis­ka krav man kan för­vän­ta sig. Med det­ta sagt tror vi starkt på att funk­tion och design ska gå hand i hand vil­ket ock­så präg­lar

vårt tän­kan­de i ska­pan­det.

Hur tyc­ker ni att man ska klä sig i som­mar för att mat­cha sin to­te­bag?

– Vi gil­lar ett par klas­sis­ka ma­rin­blå chi­nos, en kortär­mad but­ton down­skjor­ta i en klar färg el­ler med prin­tat

möns­ter och ett par kris­pigt vi­ta snea­kers. till­räck­ligt väl­klädd för ett ar­bets­mö­te ut­an att man be­hö­ver by­ta

om en le­dig ef­ter­mid­dag.

kan­vas el­ler lä­der som ma­te­ri­al?

– Åte­ri­gen, så fö­re­drar vi att job­ba med och bä­ra bå­da två. Vi häm­tar vår mil­jö­vän­li­ga bo­mull från tur­ki­et. Det är en lång­sik­tigt håll­bar pro­dukt som in­te har ut­satts för be­kämp­nings­me­del och kom­mer från åter­an­vän­da käl­lor. När det kom­mer till lä­der tar vi det från pre­mi­um-gar­ve­ri­er i Italien och Frank­ri­ke. Det­ta har en hög kva­li­tet och kom­mer

att ut­veck­las vac­kert med ti­den.

Be­skriv en ty­pisk Want les es­sen­ti­els de la vie­kund?

– WANt-kun­der bry­ter nor­men. De är kräs­na och hyl­lar mångsidig­he­ten och vi äls­kar det­ta med dem. De de­fi­ni­e­rar sig in­te ge­nom att bä­ra lo­go­ty­per ut­an väl­jer att de­sig­na och for­ma sitt eget liv. De vet pre­cis vad de vill ha och vi strä­var ef­ter att ge dem ex­akt det­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.