Berg & Berg

Plaza Uomo - - MANUAL -

Svensk-nors­ka pa­ret Karin och Mathias Berg har en webb­s­hop med sam­ma namn som ­fram­för allt säl­jer slip­sar och ­ac­ces­so­a­rer. Det­ta mär­ke plat­sar på ­lis­tan för att de har ett bra ut­bud och många slip­sar i in­tres­san­ta ma­te­ri­al ­ef­ter sä­song. Slip­sar­na till­ver­kas i ­Italien och säljs till ett i sam­man­hang­et myc­ket bra pris. www.berg­bergsto­re.com när det år 2000 köp­tes upp av ita­li­ens­ka Man­te­ro. Fö­re­ta­get, som är ba­se­rat i slips­mec­kat Co­mo, gick ige­nom ar­ki­ven och lan­se­ra­de åte­ri­gen mär­ket. Slip­sar­na finns i dag främst i Italien, Asi­en och i ett an­tal väl­sor­te­ra­de bu­ti­ker runt om i världen. Har man tur går det att hit­ta gam­la slip­sar från Hol­li­day & Brown i se­cond hand-bu­ti­ker el­ler på Ebay till en bil­lig pen­ning. www.man­te­ro.com/en/brands/ho­li­day-brown

Her­mès

Mär­ket, som i förs­ta hand är känt för si­na lä­der­va­ror, har ock­så fan­tas­tis­ka si­den­pro­duk­ter. Fnans­män­nens ­fa­vo­ritslips – känns igen på uni­ka och lek­ful­la möns­ter och prints, gär­na i färg­gla­da kom­bi­na­tio­ner. Själ­va slip­sar­na till­ver­kas i Frank­ri­ke av det bäs­ta av si­den. Di­rekt när man får en Her­mès-slips i han­den kän­ner man att det­ta är nå­got spe­ci­ellt. www.her­mes.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.