Ho­tel San­to ­S te­fa­no

Plaza Uomo - - FINAL -

Ho­tel­let lig­ger ett sten­kast från Turins sto­ra ka­te­dral och från ho­tel­lets tak har du pa­no­ra­maut­sikt över stads­land­ska­pet. Rum­men och in­te­ri­ö­ren är mer rym­lig än hos and­ra ho­tell och mö­tet mel­lan gam­la ti­ders ar­ki­tek­tur och mo­dern in­red­ning är gjort på rätt sätt. Med ett så bra lä­ge i sta­den är det svårt att stan­na kvar in­ne på ho­tel­let, men ho­tel­lets egen re­stau­rang, kafé och bar är ex­em­pla­ris­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.