” jag an­vän­der klä­der­na som en slags rust­ning.”_

När hans ”sartorial badass”-stil ex­plo­de­ra­de på ­blog­gar och so­ci­a­la me­di­er blev Nick Woos­ter sti­li­kon över en natt. Nu står kläd­mär­ke­na på kö för att få ­sam­ar­be­ta med mo­de­pro­fi­len från Man­hat­tan.

Plaza Uomo - - SOMMAR -

en mor­gon i

feb­ru­a­ri 2010 knäpp­te Nic­kol­son Woos­ter upp res­väs­kan på sitt ho­tell­rum i ­Mi­la­no och tog fram en grå fla­nell­ko­stym från J. Crew. Ko­sty­men var skräd­dar­sydd så att den såg ut som en Thom Brow­ne-­ko­stym, med byx­or som slu­ta­de strax ovan­för ­ank­lar­na. Han gav sig iväg till Mi­la­nos mo­de­mäs­sa där Scott Schu­man, som då var värl­dens kanske mest in­fly­tel­se­ri­ke mo­de­fo­to­graf med sin blogg The ­Sar­to­ri­a­list, fick syn på ho­nom. Schu­man bad om att få ta en bild, som strax dök upp på The Sar­to­ri­a­list och snart väck­te stor ny­fi­ken­het. Vem var den­na kil­le, med sin sil­ver­grå ka­lufs, pryd­li­ga ko­stym, ta­tu­e­ra­de ar­mar och ett an­sik­te som på sam­ma gång ut­strå­la­de pojk­ak­tig en­tu­si­asm och ett par de­cen­ni­er av gans­ka hårt liv på ned­re Man­hat­tan?

– Det var där allt bör­ja­de. Näs­ta dag var det ett par dus­sin and­ra mo­de­blog­ga­re som vil­le fo­to­gra­fe­ra mig och en av dem kal­la­de mig en ”sartorial badass”. Se­dan dess har jag bli­vit för­följd av dem, sä­ger Nick Woos­ter.

Vi äter fru­kost i Woos­ters char­mi­ga två­rum­ma­re på Christop­her Stre­et i West Vil­lage. Han är klädd i vit ox­ford­skjor­ta och ma­rin­blå kash­mir­ka­vaj från ­Woos­ter & Lar­di­ni, den eg­na ­kol­lek­tio­nen han ut­veck­lat till­sam­mans med ita­li­ens­ka Lar­di­ni. I dag är Nick Woos­ter en av New Yorks störs­ta sti­li­ko­ner och var­je ­mor­gon när han går ut ge­nom dör­ren möts han av en li­ten klunga av mo­de­pa­pa­raz­zi som vill do­ku­men­te­ra var­je gar­de­robs­byte. Men hans hän­giv­na be­und­rarska­ra finns världen över. Han får drös­vis med mejl från unga män som av­gu­dar hans stil. 426 000 per­so­ner föl­jer ho­nom på ­Instagram.

Nick Woos­ter ser sten­hård ut på de fles­ta bil­der­na, men privat är han en ­öd­mjuk och näs­tan ti­mid man, som tycks rod­na li­te när han pra­tar om sin nya ­sta­tus som glo­bal mo­de­i­kon. ­Han ­på­pe­kar dock att hys­te­rin som om­ger ­ho­nom nu­me­ra in­te nöd­vän­digt­vis tar hän­syn till den långa, krång­li­ga och of­ta smärt­sam­ma väg som tog ho­nom hit.

– Jag får en mas­sa med­de­lan­den var­je dag från kids i tju­go­års­ål­dern som ­skri­ver ”Jag vill se ut som du”. Men det tog mig tret­tio år att kom­ma hit. So­ci­a­la me­di­er får mo­de att se så lätt ut.

Han fick en aha-upp­le­vel­se un­der sitt se­nas­te Sve­rige­be­sök häromå­ret.

– En kväll när jag var ute på en bar i Stock­holm kom det fram en me­del­ål­ders man till mig och sa: ”Min son kom­mer att bli så im­pad att jag träf­fat dig”. Det där bru­ka­de hän­da i kläd­bu­ti­ker och på mo­de­vis­ning­ar, men nu hän­der det över-

nick

text Mar­tin Ge­lin Foto Alex­an­der Berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.