Stil­ö­gon­blic­ket

En 26 år gam­mal bild på Man­hat­tans in­tel­lek­tu­el­la elit på­min­ner om en tid då för­fat­ta­re fak­tiskt kun­de va­ra sti­li­ko­ner.

Plaza Uomo - - SOMMAR - TEXT KON­RAD OLSSON

Gay Ta­le­se, Nor­man Mai­ler, ­ El Docto­row och Susan Son­tag

– för­fat­ta­re med stil.

Den 22 feb­ru­a­ri 1989

­sam­la­des bland and­ra för­fat­tar­na Gay Ta­le­se, Nor­man Mai­ler, E.L. Docto­row och Susan Son­tag ­ för att vi­sa sitt stöd för den mord­ho­ta­de för­fat­ta­ren Sal­man Rush­die. ­ Han ha­de året in­nan ut­kom­mit med sin bok Sa­tans­ver­ser­na, vil­ket den 14 feb­ru­a­ri 1989 fick Ay­a­tol­la Ru­hol­lah Kho­me­i­ni att ut­ly­sa en Fa­t­wa ­ över Rush­die, vars bud­skap var att Rush­die mås­te av­rät­tas.

Ett kvarts se­kel se­na­re har myc­ket hänt, men en hel del är det­sam­ma. Fa­t­wan mot Rush­die är fort­fa­ran­de kvar, men an­de­len för­fat­ta­re som hörs i den in­ter­na­tio­nel­la de­bat­ten har mins­kat av­se­värt. Det har ock­så ­an­de­len för­fat­ta­re som klär sig li­ka bra som Man­hat­tans in­tel­li­gen­tia på 1970- och 80-ta­let. Att se Ta­le­se i skarp tre­de­lad ko­stym, Mai­ler i ­my­sig yl­le­ka­vaj och John Gre­go­ry Dun­ne (i bak­grun­den) i ele­gant slips­knut ­på­min­ner om en tid då för­fat­tar­na fak­tiskt kun­de va­ra sin tids sti­li­ko­ner.

Från väns­ter till hö­ger: Susan Son­tag, Gay Ta­le­se, E. L. Docto­row, John Gre­go­ry Dun­ne, Sal­man Rush­die och Nor­man Mai­ler på Wri­ters in sup­port of Sal­man Rush­die, New York Ci­ty, feb­ru­a­ri 1989.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.