stil­rapport

Gö­te­borgs­bu­ti­ken Spi­ga hand­ploc­kar klä­der, skor och ac­ces­so­a­rer från små lo­ka­la, ita­li­ens­ka hant­ver­ka­re som an­vän­der gam­la hant­verk­stra­di­tio­ner.

Plaza Uomo - - SOMMAR - EVA MAG­NUS­ZEWS­KA AV PE­TER NILSSON FOTO

In­spi­re­ran­de in­ter­vju­er och färs­ka ny­he­ter från den

­väl­skräd­da­de världen.

Spi­ga 3, nam­net på den­na her­re­ki­pe­ring på Träd­gårds­ga­tan 3 i Gö­te­borg kom­mer från det char­mi­ga strå­ket via Del­la Spi­ga i Mi­la­no som ut­gör själ­va epi­cent­ret för uri­ta­li­enskt lyx­mo­de. Äga­ren Jo­nas Ericsson, som ny­li­gen fått en part­ner i vän­nen och bransch­kol­le­gan Lennart Holm, har en lång och ge­di­gen kun­skap när det kom­mer till att ar­be­ta med just ita­li­ens­ka mär­ken, fab­ri­kö­rer och mind­re lo­ka­la hant­ver­ka­re.

– Spi­ga 3 är ett re­sul­tat av mitt eg­na sti­lut­tryck som jag har ut­veck­lat un­der mi­na [cir­ka 35] år i herr­mo­debran­schen. Det är spor­tigt väl­skräd­dat sna­ra­re än for­mellt upp­klätt. Bu­ti­ken som kon­cept har alltid fun­nits i

mitt med­ve­tan­de, men nam­net till­kom ­un­der en in­köps­re­sa i Mi­la­no, när jag ­pro­me­ne­ra­de i kvar­te­ret Qu­ad­ri­la­te­ro del­la mo­da, som re­p­re­sen­te­rar bå­de det gam­la och nya Italien.

I bu­ti­ken har Jo­nas sam­lat al­la slags ­le­ve­ran­tö­rer, sto­ra som små, som re­pre­sen­te­rar det nya klas­sis­ka herr­mo­det. Och han är glad över att kva­li­tets­be­grep­pet ­åter­igen bli­vit ett vik­tigt in­ci­ta­ment för den nya kon­su­men­ten av herr­mo­de.

– I dag är vå­ra kun­der väl­digt kun­ni­ga om mo­de, sömnad och kva­li­te­ter, och det är för den­na mål­grupp som jag har öpp­nat Spi­ga 3. Vi hand­ploc­kar klä­der, skor och ac­ces­so­a­rer från små lo­ka­la hant­ver­ka­re som till­ver­kar si­na pro­duk­ter ef­ter gam­la hant­verk­stra­di­tio­ner. Se­dan kom­plet­te­rar vi vå­ra mind­re le­ve­ran­tö­rer med ett par mer kän­da fab­ri­kat.

I sor­ti­men­tet in­går ex­em­pel­vis G. abo, Frec­cia Bes­tet­ti, Sar­to­ria Par­te­no­pea, Lar­di­ni, The Gi­gi, Ele­ven­ty, Aspe­si, San­to­ni, Sal­va­to­re Pic­co­lo, Pog­gi­an­ti och Al­ber­to Gu­ar­di­a­ni. Re­dan i höst till­kom­mer ock­så en rad nya, spän­nan­de varu­mär­ken. Vil­ket va­ru­mär­ke vur­mar du li­te ex­tra för?

– G. abo, som har lyc­kats kom­bi­ne­ra ­tra­di­tio­nellt napolitanskt hantverk och snitt på ett nytt, in­no­va­tivt sätt. De lyc­kas dess­utom hål­la sig på en väl­digt rim­lig­pris­ni­vå, vil­ket gör det till en fa­vo­rit för oss och många av vå­ra kun­der.

Vil­ka and­ra varu­mär­ken är star­ka?

– Varu­mär­ken har in­te rik­tigt sam­ma roll som de haft ti­di­ga­re. I dag rör det sig sna­ra­re om en kva­li­tets­stäm­pel än vem den kre­a­ti­va av­sän­da­ren är. Vi ser att många ­fö­re­drar spe­ci­a­lis­ter på ett sorts plagg fram­för ” to­tal look”-till­ver­ka­re.

Vil­ka tren­der kan du se i vår?

– Det plagg vi lyf­ter fram är den in­for­mel­la ka­va­jen, gär­na dub­bel­knäppt och med bre­da slag, i oli­ka ty­ger och kva­li­te­ter. Vi mat­char den gär­na med ett par bo­mulls­byx­or, tun­na som­marull­byx­or el­ler ett par jeans – samt­li­ga får gär­na va­ra li­te kor­ta­re och sma­la­re. Till det­ta ett par snea­kers ­el­ler en mjuk loa­fer i moc­ka. Och skjor­tor­na är lätt tvät­ta­de.

”i dag fö­re­drar många spe­ci­a­lis­ter, sna­ra­re än ”to­tal look”-mär­ken.”

UO­MO

Ka­vaj från Ele­ven­ty, slips från Um­ber­to For­na­ri, skjor­ta från Pog­gi­an­ti. Rock från Aspe­si, slips från ­Al­tea, scarf från Um­ber­to For­na­ri, skjor­ta från Pog­gi­an­ti, samt bå­de väst och byxa från Ele­ven­ty. Skjor­tor­na på bor­det är från det na­po­li­tans­ka skräd­de­ri­et Sal­va­to­re Pic­co­lo.

Gui­de: Gö­te­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.