Ja­son C lar­ke

Ef­ter rol­ler i Ze­ro dark thir­ty, The gre­at Gats­by och Apor­nas pla­net är Ja­son Clar­ke nu aktuell med ny­fil­ma­ti­se­ring­en av ac­tion­klas­si­kern Ter­mi­na­tor. För Pla­za Uo­mo be­rät­tar han om fes­ter­na med Christi­an Ba­le, upp­väx­ten som får­klip­pa­re och ­vik­ten av att

Plaza Uomo - - SOMMAR - text victor jo­hans­son

Skå­de­spe­la­ren om Ter­mi­na­tor och vik­ten att ha en skräd­da­re.

i ter­mi­na­tor

ge­ni­sys spe­lar du mot Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger. Har du någ­ra anek­do­ter från in­spel­ning­en?

– Det var myc­ket stunts. Jag stod på en sex vå­ning­ar hög bygg­nad, fast­spänd med en stål­va­jer och hop­pa­de ner på ­Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger som låg på rygg på mar­ken. Jag lan­da­de med ena ­fo­ten mel­lan hans lår, cen­ti­me­ter från hans skrev. Jag var så nä­ra att ka­stre­ra ho­nom. Det var li­te svet­tigt, ha­ha. Du är en av Hol­ly­woods mest väl­kläd­da män. Är du mo­de­in­tres­se­rad el­ler har du ba­ra en käns­la för stil?

– Käns­la för stil, tror jag. Men jag har bör­jat skaf­fa allt fler skräd­dar­syd­da ­ko­sty­mer, främst från min skräd­da­re ­Ci­fo­nel­li i Paris. Min fru in­tro­du­ce­ra­de oss, vi blev vän­ner och nu bär jag ­näs­tan ba­ra skräd­dar­syd­da ko­sty­mer. Ti­di­ga­re i mitt liv ha­de jag inga peng­ar, så det ­förs­ta jag gjor­de när jag bör­ja­de tjä­na li­te stå­lar var att kö­pa snyg­ga klä­der. Li­vet är för kort för att in­te bä­ra moc­kas­kor.

Vil­ka mär­ken gil­lar du?

– Ed­ward Green-skor, det är ett ­vac­kert brit­tiskt hantverk. Jag gil­lar även Acnes jeans och Cesare At­toli­ni-ko­sty­mer. Att klä sig ele­gant är ett sätt att vi­sa re­spekt för sin om­giv­ning.

Hur vik­ti­ga är klä­der­na i roll­ge­stalt­ning­en?

– Klä­der­na är fan allt. Det är en ri­tu­al; jag blir min ka­rak­tär när jag klär på mig i trai­lern. Så snart jag har mejs­lat ut rol­len bör­jar jag sät­ta sam­man hur ka­rak­tä­ren ska se ut. In­för rol­len som John Con­nor i Ter­mi­na­tor skräd­dar­syd­de vi en skinn­jac­ka. Sam­ma sak med ko­sty­mer­na, det var vik­tigt att arm­vec­ken satt högt upp så jag kun­de slåss ut­an att ka­va­jen var i vägen. När jag spe­la­de en stor snub­be i Hol­ly­wood­fil­men Law­less bar jag för sto­ra skor så att jag skul­le bli klum­pi­ga­re. Det gav en an­nan käns­la till ka­rak­tä­ren.

Fär­gar rol­ler­na av sig på din pri­vat­per­son un­der ar­be­tet med en film?

– Ab­so­lut. Jag kan ex­em­pel­vis bli väl­digt ag­gres­siv om jag spe­lar en arg man. Det har hänt mig ti­di­ga­re, sär­skilt om jag spe­lar fle­ra lik­nan­de rol­ler ef­ter ­varand­ra. Man går så långt det krävs för att bli sin roll­ka­rak­tär och det där är pri­set man ­be­ta­lar. Men det har va­rit job­bigt för min fru i pe­ri­o­der – jag be­hö­ver tid att lan­da i mig själv ef­ter in­spel­nings­da­gar­na.

”Li­vet är för kort för att

in­te bä­ra moc­kas­kor.”

Vad gjor­de di­na för­äld­rar?

– Pap­pa var får­klip­pa­re i Qu­e­ens­land. Han kör­de ge­nom en li­ten stad som ­he­ter Win­ton, fick punk­te­ring och träf­fa­de min mam­ma. Han be­stäm­de sig för att stan­na och det var där jag föd­des. Vi åk­te runt i en kara­van un­der fle­ra år. Att brot­ta ner stång­an­de och spar­ka­de bag­gar är det hår­das­te job­bet du kan ha. Jag bru­kar sko­ja med pap­pa om att jag an­tag­li­gen bär ko­sty­mer från någ­ra av få­ren vi klipp­te. Du spe­la­de mot Fa­res Fa­res i Ze­ro dark

thir­ty och i Da­ni­el Espi­no­sas nya film Child 44 ställs du mot Noo­mi ­R apa­ce och Joel ­K in­na­man. Har du många svens­ka vän­ner?

– Fak­tiskt! Jag och Joel Kin­na­man gick på Su­per­bowl till­sam­mans och jag till­bring­a­de myc­ket tid med Fa­res i Jor­da­ni­en un­der in­spel­ning­ar­na av Ze­ro dark thir­ty. De gil­lar Ac­ne he­la gäng­et, ha­ha. Du är även aktuell med Ter­rence Ma­licks film Knight of cups, en re­gis­sör känd för si­na im­pro­vi­sa­tio­ner. Fick du gö­ra någ­ra märk­li­ga sce­ner?

– Ja! Jag fick gå runt på en fest och ­föro­läm­pa folk. Han bad mig och Christi­an Ba­le att va­ra otrev­li­ga mot gäs­ter­na – någ­ra av dem var värl­dens störs­ta film­stjär­nor – vil­ket vi ock­så gjor­de. Till slut blev någ­ra av dem stöt­ta på rik­tigt: ” What the fuck? ­Se­ri­öst, vad fan me­nar du?” Ha­ha! I din yr­kes­roll ge­nom­för du hjäl­te­dåd på dag­lig ba­sis. Vad är det mo­di­gas­te du har gjort privat?

– Att läm­na Austra­li­en och sat­sa allt på skå­de­spe­le­ri­et. Det har fått bä­ra ­el­ler bris­ta. Många som är fram­gångs­ri­ka får sitt ge­nom­brott när de nått vägens än­de, när de är pan­ka, slut och på väg att ge upp. Då bru­kar be­lö­ning­en kom­ma. Jag ha­de ing­en aning om vad som skul­le hän­da om det in­te fun­ge­ra­de, men jag vet hel­ler in­te vad som skul­le hänt med mig själs­ligt om jag ha­de stan­nat kvar.

F ja­son clar­ke

Ål­der: 45 år. Gör: Skå­de­spe­la­re. Aktuell med: Fil­mer­na Ter­mi­na­tor ge­ni­sys och Knight of cups.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.