Ed­wall

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

ma­ti­as fo­to­graf

Fo­to­gra­fen Mat­ti­as Ed­wall är upp­växt på Sö­der­malm i Stock­holm. Han har plå­tat i tret­tio år och med al­la ­ty­per av jobb – mo­de, por­trätt, ­te­a­ter, ­cir­kus, magasin och tid­ning­ar. Cir­que du ­So­leil är näs­ta mål att boc­ka av. Till det här num­ret har han plå­tat ett so­bert mo­de­jobb i Du­sty De­cos sti­li­ga bu­tik.

– När man plå­tar herr­mo­de är det en myc­ket mer klas­sisk be­to­ning. Jag för­sö­ker he­la ti­den att hit­ta en egen vink­ling. På sisto­ne har jag fått mer ge­hör för den eg­na dof­ten, så när min bild luk­tar vet jag att jag har lyc­kats.

jo­han larsson jour­na­list

kell­man

Jo­han är född i Jämt­land, bor i Stock­holm och ar­be­tar som kul­tur­jour­na­list. Hal­va hans ­gar­de­rob kom­mer från Uni­forms for the De­di­ca­ted-bu­ti­ken på Kruk­ma­kar­ga­tan i Stock­holm. Jo­han lig­ger även bakom podcas­ten Kon­ver­sa­tion. I det här num­ret har han in­ter­vju­at sko­de­sig­nern Christi­an Kimber.

– Christi­an är på sam­ma gång öd­mjuk, ge­nu­int trev­lig och van­sin­nigt be­gå­vad. Per­son­li­gen äls­kar jag hans färg­val och histo­ri­er­na som göm­mer sig bakom var­je form­be­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.