Smak för skräd­dat

Plaza Uomo - - JOURNAL -

I takt med att in­tres­set för skräd­dat ökar i Sve­ri­ge bör­jar allt fler unga stu­de­ra hant­ver­ket och in­ter­na­tio­nel­la mär­ken be­sö­ker oss för att gö­ra så kal­la­de trunk shows – det bå­dar gott för fram­ti­den! En spän­nan­de ny­het är att Robin Pet­ters­son Tai­lo­ring i Gö­te­borg nu­me­ra ar­be­tar som måt­ta­ga­re åt det myc­ket hy­pa­de skräd­de­ri­et B&Tai­lor från Syd­ko­rea. Han skö­ter al­la prov­ning­ar och får se­dan plag­gen skic­ka­de till sig. Man slip­per allt­så åka till Asi­en för att ta del av B&Tai­lors go­da ryk­te och fan­tas­tis­ka hant­verk. Pris på ko­stym från cir­ka 22 000 kro­nor. www.bn­tai­lor.com & rp-tai­lor.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.