Brit­tiskt hant­verk i mo­dern tappning

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Just nu är det den fö­re det­ta in­du­stri­de­sig­nern Alice Walsh som för­ser oss med de främs­ta herrsmyc­ke­na Eng­land har att er­bju­da. Hen­nes idé är att ta till­va­ra på den hant­verkskun­skap och tra­di­tion som finns i hem­lan­det. Hon an­vän­der allt­i­från su­per­mo­der­na tek­ni­ker och ma­te­ri­al från fly­gin­du­strin till fle­ra hund­ra år gam­mal gjut­nings­tra­di­tion. Hant­verk som hand­knut­na rep och bro­dyr är and­ra me­to­der som hon an­vän­der när hon ska­par allt­i­från man­schett­knap­par till slipsnå­lar och pins för ka­vajsla­gen. www.ali­ce­ma­det­his.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.