Winston ches­ter­fi­eld

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

Winston Ches­ter­fi­eld är råd­gi­va­re för fö­re­tag i pre­mi­um- och lyx­seg­men­tet. Han är ock­så pro­fes­sio­nell pi­a­nist och ama­tör­kom­po­si­tör. Han skri­ver var­je helg för Mens­flair.com.

Vad be­ty­der stil för dig?

l e v r a i w i n sto

– Stil är en rytm. Det är hur din kropp re­a­ge­rar på di­na ­klä­der och hur de till­sam­mans ska­par en har­mo­ni. Man mås­te upp­le­vas som kom­for­ta­bel i det man bär. Många män­ni­skor tol­kar det­ta som att bä­ra det som är mest be­kvämt, men man är ald­rig ome­del­bart be­kväm i en ny stil. Di­na plan­tor i träd­går­den blom­mar in­te direkt, de kom­mer in­te hel­ler slå ut igen om du in­te ser ef­ter dem och vår­dar dem. Det­sam­ma gäl­ler stil. Du klär dig ele­gant i bil­li­ga­re mär­ken och vin­tage. Någ­ra råd till dem som vill klä sig sti­ligt ut­an att spen­de­ra en för­mö­gen­het?

– Jag star­ta­de min blogg Le Vrai Winston 2007 ef­tersom jag of­ta fick frå­gan var mi­na klä­der kom ifrån. Folk blev ­för­vå­na­de att man kan hit­ta en kom­bi­na­tion av vin­ta­ge­in­spi­re­ra­de ­klä­der hos bil­li­ga­re bu­ti­ker. Möns­ter och till­verk­ning blir bätt­re och bätt­re och man kan hit­ta helt okej sa­ker som sit­ter till­fred­stäl­lan­de hos bil­li­ga­re bu­ti­ker om man le­tar och har tå­la­mod.

n

– Skor. Spen­de­ra gär­na li­te extra på dem. Ett par bil­li­ga skor kan för­stö­ra en fan­tas­tisk ko­stym från Sa­vi­le Row. Bra skor är en ­in­ve­ste­ring och hål­ler i de­cen­ni­er om man ser ef­ter dem. ­Tren­der­na för skor va­ri­e­rar in­te hel­ler spe­ci­ellt myc­ket över ti­den.

Vad och vem in­spi­re­rar dig i din stil?

– Jag inspireras av vin­tage-il­lust­ra­tio­ner från Esqui­re, av fo­to­gra­fi­er på äld­re Hol­ly­wood­stjär­nor, samt av so­ci­e­tet från Ed­war­di­ansk tid. Flest stilin­flu­en­ser kom­mer från per­so­ner som Douglas Fair­banks Sr., Her­ti­gen av Wind­s­or, Ca­ry Grant och Fred Astai­re. Vid si­dan av des­sa be­und­rar jag och upp­skat­tar sti­len hos min vän Ba­ri­ma Owu­su Ny­an­te­ki, iko­nen Mas­si­mi­li­a­no Moc­chia di Cog­gi­o­la som skri­vit boken I Am Dan­dy och är Pa­ris bäst kläd­da man, Mr Ra­ro från Ma­ra­ro är rätt unik och na­tur­lig i sin stil och slut­li­gen även La­po El­kann.

Vad är din re­la­tion till be­grep­pet dan­dy?

– Jag ser in­te mig själv som en dan­dy. Jag tyc­ker in­te att ­nå­gon ska gö­ra det egent­li­gen. Det blir allt­för med­ve­tet och själv­upp­ta­get. Jag är ba­ra en man som gil­lar klä­der och har för myc­ket av dem. Folk får kal­la mig vad de vill. www.lev­raiwinston.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.