Histo­ri­ens ka­vajslag

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Ti­dens tand ut­vi­sar vad som hål­ler över tid. Fred­rik af Klercker lis­tar sti­le­le­men­ten som kom för att stan­na.

800-ta­let fö­re ­Kristus Knä­strum­por bör­ja­de ­an­vän­das

av de an­ti­ka gre­ker­na för att skyd­da sig mot ky­lan. Det känns in­te som att vi kom­mer att gö­ra oss av med dem in­om

en snar fram­tid.

1620-ta­let Slip­sen kom­mer ifrån ­kro­a­tis­ka le­go­sol­da­ter som red in i ­Pa­ris

­ef­ter att ha seg­rat i 30-åri­ga ­kri­get med ett rött tygstyc­ke runt hal­sen. Därav nam­net på ­frans­ka; cra­va­te, allt­så kro­at. I Kro­a­ti­en ­fi­ras slip­sen dag den 18:e

­ok­to­ber var­je år.

1820-ta­let Ope­ra­pumps är fort­fa­ran­de den vack­ras­te sko en man kan bä­ra till frack el­ler smo­king. Den har sitt ur­sprung i Eng­land och Beau Brum­mel. Det är den ab­so­lut ­ele­gan­tas­te skon en man kan

ha i sin gar­de­rob.

1890-ta­let Brooks Brot­hers pro­du­ce­ra­de den förs­ta but­ton down-skjor­tan. Den in­spi­re­ra­des av po­lo­spe­la­re som in­te vil­le ha krag­snib­bar­na

slå­en­des i an­sik­tet.

1920-ta­let Smo­king­en är en av de vik­ti­gas­te ska­pel­ser­na de se­nas­te två­hund­ra åren. Det finns för li­te plats för att ­för­kla­ra dess stor­het! Men dess bi­drag till man­lig skön­het får

in­te un­derskat­tas.

1930-ta­let Dass­loc­ket är en per­son­lig ­fa­vo­rit. Dub­belslit­sen på ka­va­jen an­sågs från bör­jan va­ra vul­gärt att ha på nå­got som in­te skul­le spor­tas i. I dag är det väl­digt oe­le­gant

att in­te ha det.

1940-ta­let Den dub­bel­knäpp­ta ko­sty­men, som är så po­pu­lär i dag, fick sitt ge­nom­slag un­der mel­lan­k­rigs­ti­den som ett al­ter­na­tiv till den

tre­de­la­de ko­sty­men.

1950-ta­let Ray-Bans Way­fa­rer, de iko­nis­ka sol­glasö­ge­nen som gjor­des kän­da av iko­nis­ka bä­ra­re som JFK, kom­mer ald­rig att för­svin­na.

1960-ta­let De sma­la byx­or­na till ko­stym slog ige­nom på 1960-ta­let. In­nan dess bar man of­tast väl­digt högt

­sit­tan­de byx­or (vil­ket jag fort­fa­ran­de tyc­ker är myc­ket ele­gant)

och väl­digt vi­da byx­or.

1970-ta­let De un­der­bart bre­da sla­gen på den dub­bel­knäpp­ta ­ka­va­jen – in­nan det­ta var det väl­digt ­van­ligt med tre­de­lad ko­stym med tre ­knap­par och nå­got ­sma­la­re

slag ut­an ­spet­sar. I dag är de bre­da ­dub­bel­knäpp­ta ka­va­jer­na

­po­pu­lä­ra­re än nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.