SEX STI­LI­GA

Plaza Uomo - - MANUAL -

Bri­des­he­ad re­vi­si­ted

En tweed­ka­vaj kan lätt bli li­te gub­big och gam­mal­dags om den är allt­för klas­sisk i mo­del­len. Välj där­för en med li­te mju­ka­re kon­struk­tion och ax­el, det pas­sar väl­digt bra ihop med det gans­ka grova yl­le­ty­get. Det finns en upp­sjö av bra tyg­till­ver­ka­re när det kom­mer till tweed – ge­ne­rellt är brit­ter­na vas­sast. Proffs att läg­ga på min­net är W.Bill, Mol­loy & sons, Por­ter & Har­ding, Hol­land & sher­ry, Johnstons of El­gin, Moon och Dug­da­le & Bros. ita­li­e­nar­na har dock en rad bra al­ter­na­tiv för den som vill ha ett li­te mju­ka­re tweed­tyg. Här ser vi ett lät­ta­re do­ne­gal­tyg med fisk­bensmöns­ter från E. tho­mas med tio pro­cent kash­mir i ull­bland­ning­en. Få ty­ger för­knip­pas så myc­ket med en re­gi­on som tweed gör. Många as­so­ci­e­rar det nog med stor­bri­tan­ni­en och ett liv på den eng­els­ka lands­byg­den. Det klas­sis­ka ko­stym­dra­mat

ef­ter Evelyn Waug­hs bok med sam­ma namn är nog det sti­li­gas­te ex­emp­let. Här får vi föl­ja de otro­ligt väl­kläd­da unga män­nen spe­la­de av Je­re­my irons och Ant­ho­ny Andrews i över­klas­sens Eng­land un­der 1920-ta­let. Är mär­ket vik­tigt? Egent­li­gen in­te. Vis­sa till­ver­ka­re är dock mer in­tres­san­ta än and­ra. Just nu är ett så­dant mär­ke Ei­dos napoli. Det kal­las ibland för isa­i­as lil­le­bror och er­bju­der rik­tigt vas­sa pro­duk­ter som kom­bi­ne­rar ett bra hant­verk och rätt kon­struk­tio­ner med en till­ta­lan­de de­sign. Mär­ket har pre­cis lan­dat i sve­ri­ge. Välj helst en ka­vaj med ”fly­tan­de” mel­lan­lägg, vil­ket be­ty­der att det mel­lan­lägg som bin­der ihop ty­get är fast­sytt med stygn och in­te ihoppres­sat och lim­mat. Det gör att ka­va­jen for­mar sig snyg­ga­re över tid. tit­ta ock­så ef­ter om den är he­lel­ler halv­kan­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.