Adri­an Azo­di

EX­PER­TEN

Plaza Uomo - - MANUAL -

ÄGA­RE OCH GRUN­DA­RE AV ACCES

SOAREMÄRKET MONSIEUR FOX

Hur fö­re­drar du att man vi­ker sin bröst­näs­duk?

– Det finns mas­sor av sätt att gö­ra det på och det är myc­ket lät­ta­re än vad de fles­ta tror. Jag fö­re­drar att bä­ra den gans­ka le­digt. Jag tar nor­malt näs­du­ken i mit­ten och ny­per, vi­ker den en gång så att än­dar­na når upp till top­pen. Ef­ter det pla­ce­rar jag den för­sik­tigt i bröst­fic­kan på ka­va­jen och ju­ste­rar den så att det ser bra ut och att en del av mönst­ret och fär­gen syns. Jag vill dock in­te att det ska se ut som att den är på väg att och läm­na fic­kan,

det kan bli li­te för myc­ket.

Vil­ken stor­lek är bäst?

– Jag fö­re­drar 45 x 45 cen­ti­me­ter, vil­ket ock­så är en gans­ka van­lig stor­lek hos många fö­re­tag. 30 x 30 cen­ti­me­ter som vis­sa har är för li­tet, då finns in­te till­räck­ligt myc­ket tyg för att näs­du­ken ska vi­sa färg och möns­ter på ett bra sätt gente­mot ka­va­jen.

Hur fö­re­drar du att mat­cha den?

– Jag för­sö­ker hit­ta näs­du­kar som in­te smäl­ter in för myc­ket med res­ten av out­fi­ten. Bäst är om näs­du­ken har två re­fe­rens­fär­ger som man plockar upp i res­ten av kläd­seln, ex­em­pel­vis brunt och blått som är van­ligt, och en till två fär­ger som bry­ter av och står ut li­te så som gult, rött el­ler grönt. Per­son­li­gen kän­ner jag att kon­tras­ter kan va­ra spän­nan­de men att man ska be­grän­sa sig för att in­te ge sken av att

man för­sö­ker för myc­ket

Det bäs­ta ma­te­ri­a­let för en näs­duk?

– Här är jag kanske part i må­let och in­te helt ob­jek­tiv … Men jag tyc­ker att mix­en av ull och si­den är bäst. Vi har kom­mit fram till att si­den­sa­tin ser väl­digt bra ut men ten­de­rar att gli­da runt rätt så myc­ket i fic­kan. Bo­mull och lin­ne ser ock­så bra ut men for­mar sig in­te all­tid så snyggt som bland­ning­en av ull och si­den gör. An­nars är kash­mir

ett fan­tas­tiskt ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.