Gi­an­ni ag­nel­li

Sti­li­Ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Gi­an­ni ag­nel­li var ita­li­ens okrön­te kron­prins och en af­färs­mag­nat som un­der 40 år drev fa­mil­je­fö­re­ta­get Fi­at fram­gångs­rikt. Han var en av lan­dets ri­kas­te män och om­gav sig gär­na med då­ti­dens ce­leb­ri­te­ter. Gi­an­ni ag­nel­li fick smek­nam­net l'av­voca­to ef­ter att ha stu­de­rat ju­ri­dik på uni­ver­si­te­tet – men han var in­te främ­man­de för

att bry­ta mot mo­de­reg­ler och ska­pa­de sin egen stil och ett ut­tryck som är grun­den till sprez­za­tu­ra. Det är en stil som byg­ger på en lek­full och non­cha­lant ele­gans och in­di­vi­du­a­li­tet. Han bar gär­na skräd­da­de fla­nel­loch so­la­ro­ko­sty­mer, kloc­kan ut­an­på man­schet­ten och ok­näpp­ta but­ton down-kra­gar. Han gil­la­de ock­så att bry­ta av en klas­sisk ko­stym ge­nom att mat­cha den med en grov vin­ter­känga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.