ÅLD­RAS MED VÄR­DIG­HET

Plaza Uomo - - MANUAL -

Kalv­skinn är den typ av lä­der som fö­re­kom­mer mest vid till­verk­ning­en av skor och kängor. An­nat lä­der som där­e­mot fun­kar li­ka bra är häst­skinn, el­ler rät­ta­re sagt cor­do­van som kom­mit att bli det mer kän­da nam­net. Cor­do­van kom­mer från häs­tens bak och är väl­digt tå­ligt. Det vec­kar sig an­norlun­da än kalv­skinn och får med ti­den en helt unik pa­ti­na. Värl­dens främs­ta ex­em­plar kom­mer från gar­ve­ri­et Hor­ween i Chi­ca­go, där cor­do­van­läd­ret gar­vas på ett ve­ge­ta­bi­liskt sätt un­der många må­na­der in­nan det lan­dar hos någ­ra av dem ab­so­lut främs­ta sko­till­ver­kar­na, så som Al­den, Croc­kett & Jo­nes och Ed­ward green bland and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.