Samu­el Bail och Abel Sa­met

EX­PER­TER­NA

Plaza Uomo - - MANUAL -

GRUN­DA­RE OCH ÄGA­RE AV TROUBADOUR‹GOODS

Vad skil­jer en kva­li­tets­port­följ

från en bil­li­ga­re va­ri­ant?

– Främst lä­der­kva­li­te­ten. Lä­der kan gar­vas på två sätt. An­ting­en ve­ge­ta­bi­liskt, där man ba­ra an­vän­der na­tur­li­ga ma­te­ri­al så som fett, ol­ja och bark, el­ler ke­mi­ka­liskt, så kal­lat krom­garv­ning. Vi re­kom­men­de­rar na­tur­lig garv­ning, det får fram det bäs­ta ur lä­der­hu­den och ger det en för­ut­sätt­ning att

åld­ras vac­kert och hål­la i de­cen­ni­er.

Hur ska man ta hand om sin port­följ?

– Ett rik­tigt bra lä­der be­hö­ver man in­te va­ra så be­satt av att skö­ta om, det kom­mer att åld­ras vac­kert och ut­veck­la ett unikt ut­se­en­de vil­ket är en av för­de­lar­na med ve­ge­ta­bi­liskt gar­vat lä­der. Läd­ret kan be­hand­las med en na­tur­lig lä­der­vårds­pro­dukt som man

ap­pli­ce­rar på med en mjuk tra­sa. Det ökar livs­läng­den ge­nom att det mju­kar upp läd­ret och mot­ver­kar tor­ra spric­kor. Ett par gång­er om året räc­ker ef­tersom för myc­ket vård och ol­ja kan för­stö­ra läd­rets na­tur­li­ga fi­b­rer. Ha in­te väs­kan för nä­ra föns­ter när du stäl­ler ner den hem­ma el­ler på kon­to­ret. Starkt sol­ljus kom­mer att tor­ka ut

läd­ret for­ta­re och få det att blek­na.

Vad gör man om den blir all­de­les

dy­blöt av regn och snö?

– Tor­ka av den med en tra­sa och låt den se­dan själv­tor­ka. För­sök ab­so­lut

in­te tor­ka den med nå­gon form av vär­me! Skul­le den bli li­te torr och stel ef­ter att den tor­kat så går det bra att ol­ja in den, men ba­ra i un­dan­tags­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.