Gil­la skräd­da­ren Spa­ra peng­ar

Plaza Uomo - - MANUAL -

Vid va­let av skräd­da­re ­el­ler fö­re­tag som ska till­ver­ka ditt plagg så är det vik­tigt att tit­ta på vad de fak­tiskt är bra på och om man gil­lar de­ras stil. En skick­lig skräd­da­re kan så klart tum­ma på sin smak men många, fram­för allt de mest kän­da hu­sen, är gans­ka må­na om att sty­ra kun­den och plag­gets ut­se­en­de ef­ter fö­re­ta­gets look. Skräd­dar­syd­da plagg kos­tar myc­ket peng­ar. Vän­ta hell­re li­te läng­re och spa­ra till det du verk­li­gen vill ha och till dess att du kan väl­ja en bra skräd­da­re. Det finns mas­sor av mått­söm­nads­tjäns­ter i ­bu­ti­ker samt ak­tö­rer på nä­tet som ­er­bju­der en lik­nan­de ­ser­vice. Men det­ta är in­te skräd­dar­sytt! Visst kan det re­sul­te­ra i en trev­lig pass­form som slår plag­get som häng­er fär­digt i bu­tik, men det går in­te att jäm­fö­ra med skräd­dar­sytt. Det tar tid att ska­pa ett ­möns­ter, pro­va ut det och sy upp det, och det kos­tar li­te ­extra, men det blir ock­så otro­ligt bra hos en rik­tig skräd­da­re.

­skräd­dar­sytt.

Co­lin Firth i en skarp ko­stym från Cheshi­re be­spo­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.