Tänk lång­sik­tigt Välj gröv­re tyg

Plaza Uomo - - MANUAL -

Skräd­dar­syd­da och ­mått­syd­da klä­der ­kos­tar myc­ket peng­ar, det ­rå­der det inga tvi­vel om. Se det dock som en in­ves­te­ring, som kom­mer att fin­nas med länge. Ett råd är där­för att tän­ka lång­sik­tigt. Även om man i dag kanske till­ta­las av en snäv dub­bel­knäppt ­ka­vaj i ­nå­got ­ru­tigt ­möns­ter så är ris­ken stor att den kom­mer att ham­na långt in i gar­de­ro­ben ­se­na­re, skräd­dar­sydd ­el­ler ej. Tänk i stäl­let på basplagg och klas­sis­ka fär­ger när du sak­ta men sä­kert ­bör­jar byg­ga en skräd­dar­sydd gar­de­rob. Två ko­sty­mer – en ma­rin­blå och en grå – samt en ma­rin­blå yt­ter­rock är en ­väl­digt bra start. Se­dan kan man ­ad­de­ra ud­da ka­va­jer, tweed, lin­ne och allt an­nat som är un­der­bart snyggt. Ef­tersom ett skräd­dar­sytt plagg hål­ler väl­digt länge rent kon­struk­tions­mäs­sigt så bör man tän­ka prak­tiskt när man väl­jer tyg. Hur här­lig käns­lan än är i ett fjä­der­lätt su­per 150-tyg så kom­mer det att sli­tas gans­ka fort. Om man in­te har en stor skräd­dar­sydd gar­de­rob bör man sat­sa på li­te gröv­re och slit­star­ka­re ­ty­ger. Brit­tis­ka så kal­la­de worsted wools är rik­tigt bra i sam­man­hang­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.