An­der­son & Shep­pard

Plaza Uomo - - MANUAL -

Li­ve­ra­no & Li­ve­ra­no

An­to­nio Li­ve­ra­no är en le­gend in­om skräd­dat mo­de och ­en­ligt många kanske Ita­li­ens främst skräd­da­re i dag. Han fick ett in­ter­na­tio­nellt ge­nom­brott tack va­re bu­ti­ken The Ar­mou­ry som ar­ran­ge­rat trunk shows för fir­man i bå­de Asi­en och se­dan ett år till­ba­ka även USA. Kos­tar re­la­tivt myc­ket peng­ar men är som sagt kanske en av de främs­ta som finns i dag. Det är svårt att sä­ga ex­akt, men många skul­le nog kal­la den­na skräd­da­re den främs­ta i Lon­don. I över hund­ra år har de klätt kung­lig­he­ter, mi­nist­rar och kläd­kon­näs­

Saint Cris­pins

Ska man näm­na nå­gon sko­till­ver­ka­re i sam­man­hang­et så blir det Saint Cris­pins. Äga­ren ­Philip Car har över två­hund­ra ­res­da­gar per år och träf­far kun­der över he­la ­värl­den för att för­se dem med mått­be­ställ­da skor som sys för hand i Tran­syl­va­ni­en. De finns ­se­dan länge hos Sko­ak­tie­bo­la­get i Stock­holm som Philip ock­så be­sö­ker för att själv träf­fa kun­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.