Sar­to­ria Corcos

Plaza Uomo - - MANUAL -

Mind­re känd fir­ma men med ett fan­tas­tiskt hant­verk. Den drivs av den ja­pans­ka skräd­da­ren ­Ko­ta­ro i Flo­rens (ovan). Han för­e­nar det bäs­ta av en ja­pansk per­fek­tion med ett ita­li­enskt hant­verks­kun­nan­de och be­sö­ker se­dan ett år bland an­nat Sve­ri­ge och Ja­pan. Räk­na med minst 4 av­prov­ning­ar.

B&Tai­lor

Syd­ko­rea är ett otro­ligt väl­klätt land och skräd­da­ren B&Tai­lor från Se­oul är en av de­ras främs­ta. Fram­gång­en har till stor del be­rott på ­so­ci­a­la me­di­er där de­ras pro­duk­ter sprids som en löp­eld. I dag har de en sa­m­ar­bets­part­ner i Sve­ri­ge – Robin Pet­ters­son Tai­lo­ring – som tar al­la mått och skö­ter av­prov­ning­ar ut­an att man be­hö­ver re­sa till and­ra si­dan jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.