Bat­tisto­ni

Plaza Uomo - - FINAL -

Gae­ta­no Sal­lo­ren­zo, vd

Film­stjär­nor, af­färs­män och po­li­ti­ker har länge va­rit stam­kun­der hos den klas­sis­ka her­re­ki­pe­ring­en som grun­da­des 1946 ut­an­för via dei Con­dot­ti i Rom. Allt bör­ja­de med att Gug­li­el­mo Bat­tisto­ni öpp­na­de en atel­jé där han sål­de skräd­dar­syd­da skjor­tor. Än i dag drivs Bat­tisto­ni hu­vud­sak­li­gen av skräd­da­re, men har ett brett sor­ti­ment för bå­de män och kvin­nor med även ko­sty­mer, slip­sar, acces­so­arer och dof­ter.

Mas­si­mo Za­go, nu­va­ran­de bu­tiks­chef på Bat­tisto­ni, kom­mer ald­rig att glöm­ma den gång då den Oscarsvin­nan­de film­re­gis­sö­ren Ant­ho­ny Ming­hel­la i all hast kom in och vil­le ha smo­king­ar till sin film The ta­len­ted Mr. Ripley.

– Jag frå­ga­de om han kun­de näm­na oss i sluttex­ter­na, men han sa nej. När vi se­dan såg fil­men blev vi över­ras­ka­de då Ju­de Law sä­ger till Matt Da­mon: ” When we get to Ro­me, the­re’s a gre­at pla­ce. Bat­tisto­ni.”

Sam­man­lagt har bu­ti­ken fem­ton an­ställ­da som dag­li­gen tar emot kun­der från he­la värl­den. Trots att snart sjut­tio år har gått se­dan öpp­ning­en är det in­te myc­ket som har för­änd­rats me­nar vd:n Gae­ta­no Sal­lo­ren­zo.

– Vå­ra kun­der upp­skat­tar käns­lan av tra­di­tion. Där­för har vi knappt änd­rat nå­got se­dan star­ten. Sor­ti­men­tet ut­märks av en klas­sisk ele­gans med en li­ten tvist.

Till största del kom­mer kun­der­na från Ita­li­en och USA. Med an­led­ning av det­ta slår Bat­tisto­ni upp dör­rar­na i Los Ang­e­les un­der bör­jan av ok­to­ber. Via dei Con­dot­ti 61, Rom. www.bat­tisto­ni.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.