Cru­ci­a­ni & BEl­la

Plaza Uomo - - FINAL -

Da­ni­lo Cru­ci­a­ni, grun­da­re

Det var för över tju­go år se­dan som Da­ni­lo Cru­ci­a­ni öpp­na­de sin lil­la slips­bu­tik. Ett sten­kast ifrån de sto­ra shop­ping­strå­ken i Rom, vid Pi­az­za San Lo­ren­zo in ­Lu­ci­na, är den fort­fa­ran­de be­lä­gen. Cru­ci­a­ni & Bel­la har ett ge­di­get ut­bud av slip­sar från Dra­ke’s Lon­don, Hol­li­day & Brown samt en egen lin­je som till­ver­kas i Ita­li­en. Vid ­si­dan om det­ta finns en rad näs­du­kar, hängslen från Al­bert Thurston och skjor­tor från ­Fran­ce­sco Me­rol­la.

Ge­nom åren har Da­ni­lo följt si­na kun­ders ut­veck­ling från att de köpt den ­förs­ta slip­sen till sin ex­a­men, för att se­na­re kom­ma till­ba­ka när det är dags för det förs­ta ­job­bet, bröl­lop el­ler bar­nens dop. Många kän­da nö­jes­pro­fi­ler, af­färs­män och po­li­ti­ker har vänt sig till ho­nom för att hit­ta den per­fek­ta slip­sen.

– Var­je mö­te med en kund känns som ett även­tyr då de kom­mer från oli­ka de­lar av värl­den. Tänk att en av mi­na slip­sar el­ler hängslen kom­mer att ham­na i en gar­de­rob hos en an­nan en­tu­si­ast, kanske fle­ra tu­sen kilo­me­ter här­i­från.

Da­ni­lo Cru­ci­a­ni dröm­mer om att star­ta en ide­ell sko­la där lä­rar­na är skräd­da­re och slipsma­ka­re, för att på så sätt kun­na fö­ra vi­da­re sin pas­sion till de kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner­na. Det värs­ta tänk­ba­ra skul­le va­ra om hans arv skul­le gå till spil­lo när han dör. Pi­az­za di S. Lo­ren­zo in Lu­ci­na 34, Rom. www.cru­ci­a­nie­bel­la.it

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.