Bocache e Salvucc i

Plaza Uomo - - FINAL -

G i a n l u c a B o c a c h e & Rob er­to

Salvuc­ci, grun­da­re

För fem­ton år se­dan öpp­na­de Gi­an­luca Bocache och Ro­ber­to Salvuc­ci en li­ten sko­verk­stad i ut­kan­ten av Rom med någ­ra få lä­der och verk­tyg, men med en hel del ­en­tu­si­asm. I dag dri­ver de den exklusiva sko­bu­ti­ken Bocach e Salvuc­ci i cen­tra­la Rom, som spe­ci­a­li­se­rar sig på skräd­dar­syd­da herr­skor i de all­ra bäs­ta läd­ren. – Hant­verk har all­tid va­rit vår sto­ra pas­sion, sä­ger Gi­an­luca Bocache. Al­la skor görs på be­ställ­ning och till­ver­kas av an­ställ­da på plats. Pri­set för ett par bör­jar på runt 17 000 kro­nor och de all­ra dy­ras­te kos­ta­de strax över 93 000 kro­nor. Det som av­gör pri­set är vil­ken typ av lä­der och som väljs av kun­den – allt ifrån de mest van­li­ga till de all­ra säll­syn­tas­te, till ex­em­pel kalv, moc­ka, al­li­ga­tor, struts och ele­fant.

– Med vå­ra nio an­ställ­da häng­er vi oss åt att för­verk­li­ga ta­le­sät­tet ”smyc­ken att bä­ra på föt­ter­na”. Det vi ef­ter­strä­var är ett par be­kvä­ma och vär­de­ful­la skor som speg­lar kun­dens ele­gans och per­son­lig­het.

Kun­der­na är bo­sat­ta i oli­ka de­lar av värl­den och be­står av af­färs­män, ara­bis­ka ­prin­sar, rys­ka mag­na­ter och män som helt en­kelt tyc­ker om att bä­ra ele­gan­ta skor. ­Re­gel­bun­det re­ser äga­ren Gi­an­luca runt för att träf­fa kun­der i si­na hem värl­den över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.