Från den väl­skräd­da­de värl­den

Så vill den In­disk-­föd­de, New York-ba­se­ra­de de­sig­nern Agy­esh Ma­gan ­re­vo­lu­tio­ne­ra herr­mo­det.

Plaza Uomo - - JOURNAL - KON­RAD OLS­SON av mor­gan nor­man Foto

I des­sa ti­der av kon­stant in­stagram­man­de, hash­tag­gan­de, sel­fie­pos­tan­de menswear-per­son­lig­he­ter, när ens vär­de på den in­ter­na­tio­nel­la herr­mo­dekar­tan ibland ­miss­tas för an­ta­let li­kes en slips­knut får en ons­dag­mor­gon, är det ­be­fri­an­de att träf­fa en man som Agy­esh Ma­dan. Den­na in­disk­föd­de, New York-ba­se­ra­de de­sig­ner hål­ler nu på att eta­ble­ra sig som en av vår tids mest spän­nan­de ut­tol­ka­re av mo­dernt, skräd­dat herr­mo­de – helt ut­an att vi­sa sitt an­sik­te.

I ett och ett halvt års tid har jag för­sökt få oli­ka fo­to­gra­fer att ta ett por­trätt på Agy­esh, men det har av nå­gon an­led­ning ald­rig lyc­kats ske. När den tju­go­åt­ta­å­ri­ge de­sig­nern så skic­ka­de ett per­son­ligt mejl till un­der­teck­nad ti­digt i hös­tas in­led­de han med att be om ur­säkt för att han va­rit så svår att få tag på, var­på han er­bjöd ett fo­to­gra­fi av sig själv som han skic­kat med som bi­la­ga. Un­der­bart, tänk­te jag, tills jag öpp­na­de bil­den, som fö­re­ställ­de en man som höll en fe­do­ra­hatt fram­för an­sik­tet …

rap­port

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.