Fa­bio at­ta­na­sio

EXPERtEn

Plaza Uomo - - MANUAL -

tJUgOsEXÅRig sti­li­KOn FRÅn nEAPEl i itA­li­En. VÄRlDs­KÄnD

MODEBlOggARE.

vil­ken typ av rock fö­re­drar du?

– Jag gil­lar bå­de en­kel- och dub­bel­knäpp­ta så länge de har en bra skär­ning, pass­form och ett tyg av god kva

li­tet. Om roc­ken är dub­bel­knäppt så fö­re­drar jag ut­an­på­lig­gan­de fic­kor med lock och en mitt­slits med ett spän­ne,

en så kal­lad mar­tingal, i ryg­gen.

vil­ka ma­te­ri­al fö­re­drar du?

– Brit­tisk ull, Pan­no Ca­sen­ti­no, sha­mi­na

och kash­mir ut­an in­bör­des ord­ning.

vad pri­o­ri­te­rar du: roc­kens

ut­se­en­de el­ler funk­tion?

– Det är all­tid vik­tigt att ha en ba­lans mel­lan des­sa. Beige är en ele­gant färg oav­sett mo­dell men det hand­lar ock­så om att va­ra be­kväm i det man bär. Jag upp­le­ver att det man­li­ga mo­det ibland har fö­re­dra­git es­te­ti­ken fram­för funk­tio­nen, bå­da des­sa ele­ment till­sam­mans är en vik­tig del av ett kva­li­tets­plagg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.