Fre­de­rik an­der­sen

EXPERtEn

Plaza Uomo - - MANUAL -

Vil­ka skor ska man bä­ra till smo­king­en? Ut­gångs­punk­ten är skor i svart. Mest kor­rekt är att bä­ra ett par lac­ka­de i ox­ford­mo­dell med slu­ten snör­ning. Den stil­med­vet­ne man­nen kan även bä­ra en lac­kad loa­fer, så kal­lad Ope­ra­pumps, med li­ten ro­sett. Det­ta krä­ver dock en stor stil­käns­la och en gnut­ta mod. Den mest vå­ga­de bär en sam­metstoff­la, så kal­lad Al­bert slip­per, med en bro­de­rad va­pen­sköld, si­na ini­ti­a­ler, el­ler val­fritt djur­mo­tiv. Det­ta är dock nå­got som med för­del görs i slut­na säll­skap då det ten­de­rar att stic­ka ut. till­sKÄRARE OCH DE­lÄ­gA­RE i AW BAU­ER sKRÄD­DE­Ri i stOCK­HOlM.

Hur fö­re­drar du din smo­king?

– Den snyg­gas­te och mest for­mel­la smo­king­mo­dell är den dub­bel­knäpp­ta med spet­si­ga slag. två till fy­ra knap­par, ra­ka fic­kor ut­an lock och blan­ka si­den­slag. De re­na ra­ka lin­jer­na i fram­och ne­der­kant fram­hä­ver snit­tet till en uni­forms­lik si­lu­ett. Mas­ku­lin pon­dus.

ma­te­ri­al som du fö­re­drar att gö­ra smo­king­en i? och svart el­ler mid­natts­blå?

– glöm su­per­fi­na, tun­na ita­li­ens­ka ty­ger, de skrynk­lar sig och tap­par for­men. En smo­king ska va­ra mo­dern men tid­lös, till det be­hö­ver man ett sta­bilt eng­elskt tyg. Mid­natts­blått, helst matt så att kon­tras­ten till de glan­si­ga si­den­sla­gen blir som tyd­li­gast.

Dis­kret ele­gans som hål­ler sti­len.

var­för ska man väl­ja en skräd­dar­sydd

smo­king fram­för en fär­dig?

LACKAT & KLART

lack­skor­na an­ses mest kor­rek­ta till smo­king­en. Ett par sam­metstoff­lor el­ler Ope­ra­pumps är två mer vå­ga­de al­ter­na­tiv.

– smo­king­en är ett hög­tids­plagg, ett fest­plagg, en kläd­kod. när man iklär sig den vill man va­ra oklan­der­ligt snygg och smak­full. För att upp­nå det krävs ett in­di­vi­du­ellt, pro­por­tio­ner­ligt till­pas­sat snitt där pass­form och kom­fort flä­tas

sam­man till en per­fekt har­mo­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.