DU­SCHA FÖ­RE RAKNING

Plaza Uomo - - MANUAL -

Om ni ska ra­ka er med kniv el­ler hy­vel så re­kom­men­de­ras att det­ta sker di­rekt ef­ter att dusch­ning­en. Det var­ma vatt­net gör att hu­den och skäg­get blir mju­ka­re och skäg­get är lät­ta­re att ra­ka vil­ket mins­kar ris­ken för ut­slag och skär­sår.

TVÄT­TA SKÄG­GET

Det är vik­tigt att tvät­ta skäg­get var­je dag. Det sam­las smuts och bak­te­ri­er där som snabbt luk­tar il­la. Det finns oli­ka åsik­ter om hur man gör det bäst. Men en en­kel tvål el­ler an­sikts­tvätt fun­ge­rar bra. En del väl­jer ett hår­bal­sam som mas­se­ras in i skäg­get vid dusch­ning­en. Det finns spe­ci­el­la skäggscham­pon, som för­u­tom att tvät­ta skäg­get hjäl­per hu­den så att den in­te tor­kar samt ger skäg­get li­te ext­ra lys­ter.

SMÖRJ IN SKÄG­GET

Många som od­lar skägg upp­le­ver pro­blem med att det kli­ar. Ett bra sätt att mot­ver­ka det­ta är att an­vän­da skäggol­ja. Ta ett par drop­par och mas­se­ra in det i skäg­get. Det hjäl­per hu­den att åter­fuk­tas, mot­ver­kar kli­an­de samt ger skäg­get snygg lys­ter och glans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.