Karl­berg

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

philip fotograf

Philip är upp­växt i Väs­ter­vik, men bor se­dan 1997 i Stock­holm, där han för­sö­ker äg­na så myc­ket le­dig tid som möj­ligt åt segling och tar of­ta med sig ka­me­ran ut till skär­går­den.

– Jag plå­tar en hel del landskap på fri­ti­den, och hål­ler stän­digt på med fo­to­pro­jekt.

För Pla­za Uo­mo har Philip fo­tat ett stil­le­ben på si­dor­na 110–117.

– Till det här num­ret vil­le jag gö­ra ett klas­siskt och tid­löst kon­fek­tions­jobb, där jag blan­da­de ac­ces­so­a­rer och klä­der med gam­la pry­lar som rak­kni­var, stryk­järn och hör­lu­rar. Det fun­ka­de väl­digt bra tyc­ker jag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.