Rt från den väl­skräd­da­de värl­den

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Det ro­li­gas­te med att be­va­ka herr­mo­de­värl­den i dag är att man allt ­of­ta­re stö­ter på en yng­re ge­ne­ra­tion skräd­da­re och mo­deska­pa­re, föd­da på åt­ti­o­ta­let el­ler nit­ti­o­ta­let. Det är ­per­son­lig­he­ter som drivs av sam­ma käns­la för hant­ver­ket som klas­sis­ka hant­ver­ka­re i Ne­a­pel el­ler på ­Sa­vi­le Row, men som till­för nå­got nytt och unikt i es­te­tik och för­håll­nings­sätt. Både svens­ka Sa­man Amel och ­au­stra­lis­ka ­Christi­an Kim­ber är ­ut­märk­ta ex­em­pel på det­ta.

Nu kan vi läg­ga till 28-åri­ga ­Gi­an­ni Cerru­ti till den lis­tan. ­Gi­an­ni kom­mer in i herr­mo­de­värl­den med en helt egen vin­kel. Se­dan någ­ra år ­tillbaka dri­ver han slipsva­ru­mär­ket Pas­sag­gio Cra­vat­te, som ­le­ve­re­rar skräd­dar­syd­da slip­sar av ­vin­ta­ge­ty­ger. Allt gjort på be­ställ­ning, med ty­ger från sex­tio-, sjut­tio- och åt­ti­o­ta­len.

– Jag har va­rit be­satt av slip­sar se­dan jag var 13 år, be­rät­tar ­Gi­an­ni när jag träf­far ho­nom på mäss­om­rå­det un­der årets upp­la­ga av Pit­ti Uo­mo i ja­nu­a­ri.

— Jag bru­ka­de ringa runt till oli­ka slips­fö­re­tag och låt­sas va­ra en in­tres-

rap­po

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.