Res med stil

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Trött­nat på att stå vid ba­ga­ge­ban­det och vän­ta på sam­ma gam­la plastväs­ka som al­la and­ra har? Res istäl­let med stil och ele­gans som någ­ra av histo­ri­ens störs­ta brit­ter. Så­väl Ro­bert Fal­con Scott, Sir Winston Chur­chill, Qu­een Eli­sa­beth och Sir Ed­mund Hi­la­ry har spor­tat kof­fer­tar från Glo­be-Trot­ter. Det­ta ur­brit­tis­ka mär­ke till­ver­kar klas­sis­ka och slit­star­ka res­väs­kor av vul­ka­ni­se­rad fi­ber i Hert­fordshi­re på i stort sett sam­ma sätt se­dan 1897. Den som mot för­mo­dan in­te ­hit­tar nå­gon väs­ka i de­ras sto­ra sor­ti­ment kan hål­la ut­kik ef­ter de­ras po­pu­lä­ra sam­ar­be­ten med and­ra mär­ken och de­sig­ners. Mis­sa in­te att be­sö­ka de­ras ex­klu­si­va flagg­skepps­bu­tik i May­fair i Lon­don. www.glo­be-trot­ter.com Al­be­mar­le Stre­et 35 Lon­don

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.